ด้านวิชาการคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า 19 บวก 29 เท่ากับ หรือ 20 ลบ 19 เท่ากับ โดยรองรับคำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร

คำนวณถอดรากที่สอง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ถอดรากที่สองของ <ตัวเลข> เช่น ถอดรากที่สองของ 25 ฟ้าใสจะแสดงผลลัพธ์ออกมาทันที

แปลคำศัพท์
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <คำศัพท์ภาษาอังกฤษ>แปลว่า เช่น Cat แปลว่า ฟ้าใสจะแปลโดยทำการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ http://dict.longdo.com/ ในการแปลคำศัพท์ ซึ่งสามารถแปลจากไทย เป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย

วันสำคัญ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า วันนี้เป็นวันอะไร หากเป็นวันสำคัญทางศาสนา หรือตามที่ปฏิทินกำหนด ฟ้าใสจะแจ้งกลับมาทันที แต่หากวันนี้ ไม่มีวันสำคัญใดๆ ระบบจะแจ้งกลับมาเป็นวันที่ และเดือน ปัจจุบัน

แปลงหน่วยระยะทาง
ฟ้าใสสามารถแปลงหน่วยระยะทาง มิลลิเมตร , เซนติเมตร , เมตร , หลา , กิโลเมตร โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <จำนวน> กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร เช่น 2 กิโลมเตรเท่ากับกี่เมตร

แปลงหน่วยน้ำหนัก
ฟ้าใสสามารถแปลงหน่วยน้ำหนัก มิลลิกรัม , กรัม , กิโลกรัม , ปอนด์ , ออนซ์ , กะรัต โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <จำนวน> กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัม เช่น 2 กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัม

หาค่ายกกำลัง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <ตัวเลข> ยกกำลัง <ตัวเลข> เท่ากับเท่าไหร่ เช่น 2 ยกกำลัง 3 เท่ากับเท่าไหร่ ฟ้าใสจะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้ทันที

หาค่าเศษส่วน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เศษ <ตัวเลข> ส่วน <ตัวเลข> เท่ากับเท่าไหร่ เช่น เศษ 2 ส่วน 3 เท่ากับเท่าไหร่ ฟ้าใสจะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้ทันที

จดบันทึก
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า จดบันทึก

ดูบันทึก
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูบันทึก ฟ้าใสจะแสดงรายการที่ผู้ใช้ได้ทำการบันทึกไว้ โดยสรุปออกมาเป็นรายการ

ลบบันทึก
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบันทึกข้อที่<หมายเลขหน้ารายการบันทึกที่ต้องการลบ> ฟ้าใสจะทำการลบบันทึกตามข้อที่ระบุทันที

ลบบันทึกทั้งหมด
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบันทึกทั้งหมด ฟ้าใสจะทำการลบบันทึกทั้งหมดทันที

บันทึกบัญชีรายรับ
ฟ้าใสสามารถบันทึกบัญชีรายรับ พร้อมสรุปยอดรวมได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกบัญชีรายรับ ฟ้าใสจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อรายรับ และจำนวนเงินที่ต้องการจะบันทึก

ดูบัญชีรายรับ
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายรับ ฟ้าใสสามารถสรุปรายรับออกมาได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูบัญชีรายรับ

บันทึกบัญชีรายจ่าย
ฟ้าใสสามารถบันทึกบัญชีรายจ่าย พร้อมสรุปยอดรวมได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกบัญชีรายจ่าย ฟ้าใสจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อรายจ่าย และจำนวนเงินที่ต้องการจะบันทึก

ดูบัญชีรายจ่าย
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายจ่าย ฟ้าใสสามารถสรุปรายจ่ายออกมาได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูบัญชีรายจ่าย

สรุปบัญชี
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายรับ และ บันทึกบัญชีรายจ่าย ฟ้าใสสามารถสรุปบัญชีออกมาได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สรุปบัญชี ฟ้าใสจะทำการแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายทั้งหมด พร้อมสรุปบัญชีออกมาให้ทันที

ลบบัญชีรายรับ
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายรับ ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบรายรับบางรายการออกได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบัญชีรายรับข้อที่ <ตัวเลข> ซึ่งสามารถดูตัวเลขหัวข้อได้จากคำสั่ง ดูบัญชีรายรับ หรือสามารถลบรายรับทั้งหมดได้โดยการสั่งว่า ลบบัญชีรายรับทั้งหมด

ลบบัญชีรายจ่าย
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายจ่าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบรายจ่ายบางรายการออกได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบัญชีรายจ่ายข้อที่ <ตัวเลข> ซึ่งสามารถดูตัวเลขหัวข้อได้จากคำสั่ง ดูบัญชีรายจ่าย หรือสามารถลบรายจ่ายทั้งหมดได้โดยการสั่งว่า ลบบัญชีรายจ่ายทั้งหมด

คำขวัญประจำจังหวัด
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า คำขวัญของ... ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ต้องการ เช่น คำขวัญของเชียงใหม่ หรือ คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่