สุขภาพบันทึกการกิน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกการกิน ฟ้าใสจะทำการสอบถามผู้ใช้เกี่ยวกับอาหารที่รับประทานในขณะนั้น แล้วนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลแคลอรี่ที่มีอยู่ในระบบ จากนั้นฟ้าใสจะทำการสอบถามจำนวนที่รับประทาน เพื่อทำการบันทึกปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด

คำนวณแคลอรี่
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า คำนวณแคลอรี่ หรือ ดูบันทึกการกิน ฟ้าใสจะทำการสรุปรายการอาหารทั้งหมดที่ผู้ใช้ทานไปในวันนี้ พร้อมคำนวณจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด ซึ่งฟ้าใสจะทำการบันทึกให้วันต่อวันเท่านั้น

ลบบันทึกการกิน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบันทึกการกิน หรือ ลบบันทึกแคลอรี่ ฟ้าใสจะทำการสรุปรายการอาหารทั้งหมดที่ผู้ใช้ทานไปในวันนี้ พร้อมคำนวณจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด ซึ่งฟ้าใสจะทำการบันทึกให้วันต่อวันเท่านั้น

ค้นหาปริมาณแคลอรี่ของ...
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ค้นหาปริมาณแคลอรี่ของ<ชื่ออาหาร> หรือ หาแคลอรี่ของ<ชื่ออาหาร> ฟ้าใสจะทำการแสดงปริมาณแคลอรี่ขึ้นมาให้ทันที

ดัชนีมวลกาย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดัชนีมวลกาย โดยฟ้าใสจะคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI) จากข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน แล้วทำการสรุปผลออกมาว่า ดัชนีมวลกายของผู้ใช้จัดอยู่ในเกณฑ์ใด