การค้นหาสถานที่ค้นหาสถานที่/นำทาง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ขอเส้นทางไป <ชื่อสถานที่ หรือชื่อร้าน> , ค้นหาตำแหน่งของ <ชื่อสถานที่ หรือชื่อร้าน> , ขอเส้นทางไป <ชื่อสถานที่ หรือชื่อร้าน> ฟ้าใสจะทำการเปิด Google Map และทำการค้นหาสถานที่ที่ต้องการที่อยู่ใกล้ที่สุด (ต้องเปิดการใช้งาน GPS)

บันทึกตำแหน่ง
บันทึกตำแหน่งของสถานที่ที่ต้องการได้ เพื่อใช้ในการนำทางกลับมาได้ในภายหลัง โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกตำแหน่ง<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่ ที่ต้องการจะบันทึก> โดยสามารถใช้ควบคู่กับคำสั่ง ขอเส้นทางไป <ชื่อตำแหน่ง/สถานที่>

ดูตำแหน่งทั้งหมด
ใช้สำหรับแสดงใช้ในการแสดงรายการตำแหน่งทั้งหมดที่บันทึกไว้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูตำแหน่งทั้งหมด

ลบตำแหน่ง
สืบเนื่องจากคำสั่งบันทึกตำแหน่ง โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบตำแหน่ง<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่>

คำนวณระยะทาง
ใช้สำหรับคำนวณระยะทางพร้อมกับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง สามารถใช้ควบคู่กับตำแหน่งที่ทำการบันทึกไว้ หรือระบุเป็นชื่อสถานที่ที่ต้องการก็ได้ เช่น คำนวณระยะทางจาก<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่>ไป<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่> ซึ่งฟ้าใส จะให้ข้อมูลกลับมาเป็น จำนวนระยะ (กิโลเมตร) พร้อมกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยรถยนต์